Algemene voorwaarden Sophia Academy

Coaching | Cursus 


Deze Besloten Vennootschap is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80870104. Sophia Academy is een eenmanszaak dat gedreven wordt door mijzelf, Sophia Ottla Anna-Marie Meijer. Sophia Academy werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen jou op verzoek kosteloos worden toegezonden. Sophia Academy is gevestigd aan de Bogortuin 201, 1019PE, te Amsterdam.

Artikel 1. Definities

A. Aanbieding: het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

B. Offerte: elke aanbieding /aanbod van Sophia Academy die wordt gedaan aan de opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

C. Opdracht: de dienstverlening of het product dat door Sophia Academy geleverd wordt.

D. Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever - de (rechts)persoon - met wie Sophia Academy de overeenkomst sluit.

E. Annulering: alle vormen van beëindigen van de overeenkomst.

F. Schriftelijk: alle communicatie tussen Opdrachtgever en Sophia Academy die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

G. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Opdrachtgever en Sophia Academy waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst Sophia Academy tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

H. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sophia Academy geen invloed kan uitoefenen en waardoor Sophia Academy niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

I. Partijen: Opdrachtgever en Sophia Academy samen.

J. Vergoeding: het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

K. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

L. E-Learning: De dienst op de E-Learning van Sophia Academy aan de gebruiker, op basis van een gesloten overeenkomst tussen beide partijen, bestaande uit het beschikbaar maken en aanbieden van een website waarop content wordt geplaatst.

M. IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databank-rechten en naburige rechten, alsmede knowhow.


Artikel 2. Algemeen

1. Sophia Academy richt zich met name op het ondersteunen van ondernemers (met of zonder team) met het laten groeien van hun bedrijf door middel van alles in de meest ruime zin van het woord. Een onderdeel daarvan is life coaching (coaching op het gebied van vraagstukken rond werk/privé balans, algehele persoonlijke ontwikkeling, relaties etc.) Daarnaast biedt Sophia Academy tools en/of cursussen om ondernemers te helpen om online zichtbaar en succesvol te worden.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sophia Academy, waarop Sophia Academy deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Sophia Academy verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Sophia Academy altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

5. De eventuele (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op voorhand niet van toepassing.

6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Sophia Academy voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, ‘naar de geest en hetgeen Sophia Academy heeft bedoeld’.

8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

9. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.


Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt

1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, oftewel na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding zijdens Opdrachtgever van het aanbod van Sophia Academy. Bij ieder overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan de door Sophia Academy gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen, etc, en alles in de breedste zin.

2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weet wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur van ervan is en wat de vergoeding is.

3. Sophia Academy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een uitdrukkelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Alle aanbiedingen en prijsopgave door Sophia Academy zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

5. Eveneens heeft Sophia Academy altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

6. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

7. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Sophia Academy daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Sophia Academy uitdrukkelijk aangeeft dat de overeenkomst wel tot stand komt.

8. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

9. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever is dan ook verplicht alle relevante informatie te verschaffen die van belang zijn voor het tot stand komen van het aanbod. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als Sophia Academy niet alle informatie heeft, dan heeft Sophia Academy het recht om het aanbod te herroepen.


Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst

1. Sophia Academy zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

2. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Sophia Academy.

3. Er wordt geen succes gegarandeerd. De coaching en/of cursus is er namelijk op gericht dat de Opdrachtgever zoveel mogelijk inspant om het gewenste resultaat te kunnen behalen. Sophia Academy geeft aan Opdrachtgever de tools om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Afwijkingen van het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Sophia Academy heeft ten alle tijde recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.

5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen. De looptijd en duur wordt vooraf aangegeven en is afhankelijk van het soort traject of cursus dat de Opdrachtgever zou kiezen bij Sophia Academy. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 5. Coaching en jouw verplichtingen

1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van Sophia Academy. betreft de (langdurige) samenwerking tussen partijen via coaching en /of cursus, waarbij 100% commitment van de Opdrachtgever wordt verplicht gesteld voor een goede samenwerking.

2. Enkel Sophia Academy heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, jou te weigeren als deelnemer in het programma, indien Sophia Academy van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. Sophia Academy behoudt het recht op finale accordering.

3. Indien in de situatie onder artikel 5 lid 2 zich voordoet, dan ben jij verplicht de aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel dan de aanbetaling of de gehele factuur is voldaan, dan zal Sophia Academy het bedrag tot aan de aanbetaling crediteren.

4. Sophia Academy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

A. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen commitment tonen, herhaaldelijk rapportages niet invullen of zich in het algemeen niet coachbaar opstelt). Restitutie is in dit geval niet mogelijk;

B. Na het sluiten van de overeenkomst Sophia Academy ter kennis is gekomen dat door omstandigheden goede grond te vrezen geven dat Opdrachtgever de overeenkomst niet zal naleven;

C. Als Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

D. Of als door de vertraging aan de kant van Opdrachtgever niet langer van Sophia Academy kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

E. Voorts is Sophia Academy bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sophia Academy kan worden gevergd.

5. Als een Opdrachtgever recht heeft op periodieke individuele calls (zoals telefonisch, via Skype, Zoom of een ander medium), dan dient dit in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van Opdrachtgever op deze calls vervalt binnen (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtgever. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.

6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/ of behoorlijk) ter bescherming stellen van Opdrachtgever.

7. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmateriaal, inloggegevens voor deelname een online cursus te delen aan derden en alle verkregen materialen en stukken in de breedste zin. Op het niet naleven hiervan kan aan Opdrachtgever een boete worden opgelegd en daarnaast kan de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele geleden (gevolg)schade.

8. Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het Opdrachtgever tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsel, documenten, content, etc., zulk in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.

9. De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat indien in het programma gebruik wordt gemaakt van online tools waarop Opdrachtgever hoorbaar zou kunnen zijn (zoals een online Q&A), dat deze opnames in de online omgeving van Sophia Academy beschikbaar blijven. Opdrachtgever geeft hierbij zijn toestemming en verleent aan Sophia Academy onvoorwaardelijk het recht om van zijn/ haar aanwezigheid en/of prestatie in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze opnamen en de daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens in de leeromgeving te bewaren, al dan niet in bewerkte vorm te reproduceren, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.

10. Voorover Opdrachtgever op grond van zijn aanwezigheid en/of prestatie in het Programma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten zou kunnen doen gelden, wordt Opdrachtgever geacht deze door goedkeuring van deze voorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over te dragen aan de Sophia Academy. Opdrachtgever doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 sub a, b, c en artikel 45e sub a, b, en c Auteurswet.

11. Als je na de looptijd van de overeenkomst nog recht hebt op een bepaald onderdeel/ bepaalde onderdelen van een programma, heeft de Opdrachtgever 1 (lees: één) maand de tijd om dit onderdeel/ deze onderdeel te claimen en in te (laten) plannen. Als de Opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de Opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen.


Artikel 6. Inschakelen van derden

1. Sophia Academy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Sophia Academy zo nodig communiceren.


Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkenrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Sophia Academy. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Sophia Academy daartoe bevoegd.

2. Sophia Academy heeft altijd het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht- op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer jij het resultaat zonder vermelding van naam van Sophia Academy openbaar wilt maken of wilt verveelvoudigen, zul je hiervoor eerst schriftelijk toestemming van Sophia Academy moeten vragen.

3. De in het kader van de opdracht door Sophia Academy tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom vanSophia Academy, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4. Als Opdrachtgever deelneemt aan een programma, training, workshop, podcast, event etc. En Opdrachtgever op de een op andere wijze kennisneemt van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online leeromgeving, online omgeving, social media, website, e.d.- zulks in de breedste zin van het woord- zal Opdrachtgever ervan vergewissen dat op alle informatie en werken van Sophia Academy intellectueel eigendom berust en daarmee wordt beschermd.

5. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is aan Opdrachtgever verboden.

6. Sophia Academy heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

7. Sophia Academy behoudt het recht, door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Sophia Academy mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis brengen van derden.

8. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel Opdrachtgever als Sophia Academy geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 8. Aanvullende bepalingen online content

1. Doordat voor het geven van een cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Sophia Academy niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

2. Sophia Academy behoudt te allen tijde het recht om een deelname te weigeren.

3. Sophia Academy  is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

4. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

5. Deelnemer mag in beperkte mate screenshots van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Sophia Academy. Het is niet toegestaan om screen recordings te delen.

6. Het is deelnemer niet toegestaan om in de 12 maanden nadat er toegang tot de cursus is verschaft een soortgelijk aanbod te creëren. Na deze periode is het de deelnemer alsnog niet toegestaan om informatie uit de gevolgde cursus over te nemen of te verkopen.

7. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Sophia Academy. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

8. Indien er een community aan een cursus is verbonden, verklaart deelnemer geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Sophia Academy.

9. Het staat Sophia Academy  te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

10. Sophia Academy behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.


Artikel 9. Gebruik van het resultaat

1. Opdrachtgever verkrijgt het ‘gebruiksrecht’ van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming, mits Opdrachtgever voldoet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst met Sophia Academy.

2. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, zoals bedoeld in lid 1, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht kennelijk is verstrekt. Het gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar, tenzij de aard van de overeenkomst zich er tegen verzet of anders is overeengekomen.

3. Waneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld.

4. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her) gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Sophia Academy kan aan deze toestemming voorwaarden stellen, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.

5. In geval van onrechtmatig of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, dan heeft Sophia Academy recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten, van tenminste driemaal de overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder ander recht te verliezen.

6. Sophia Academy heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt Sophia Academy geacht de belangen van de Opdrachtgever te respecteren in acht nemend de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Sophia Academy heeft het recht om Opdrachtgever als referentie te noemen op haar website zonder dat de (persoons)gegevens kenbaar worden gemaakt. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord gaat, kan Sophia Academy de naam van de Opdrachtgever benoemen op haar website, zonder andere (persoons)gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de publiciteit op de website.


Artikel 10. Betalingsvoorwaarden 

1. Sophia Academy houdt een betalingstermijn aan van maximaal 7 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is overeengekomen en vermeld op de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

2. Facturatie gebeurt altijd vooraf, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Hiervoor geldt een minimale opslag van 5%.

4. Indien partijen overeenkomen dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting in termijnen voldoet, dan kan de Opdrachtgever alsnog boetevrij eerder aflossen.

5. Er geldt een minimale aanbetaling van €500,- ex BTW, indien Opdrachtgever in termijnen wenst te betalen.

6. De eventuele kosten die Sophia Academy voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfskosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod, tenzij de aard van de overeenkomst zich er tegen verzet of anders is overeengekomen.

7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Sophia Academy een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer Opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is Opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Executiekosten en alle andere bijkomende kosten zullen ook op de Opdrachtgever worden verhaald.

8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Sophia Academy het recht de uitvoering van de opdracht of levering van haar diensten en/of producten op te schorten. Dat houdt in dat Sophia Academy de Opdrachtgever geen toegang verleent tot de online omgeving, of geen toegang krijgt tot een event, etc., totdat Opdrachtgever betaalt.

9. Bij het niet-nakomen van de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden, dan heeft Sophia Academy het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst te ontbinden. Dit brengt niet direct een onthouding van betaling met zich mee.

10. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Sophia Academy het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van de betaalverplichting.

11. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de eerste factuur worden medegedeeld aan Sophia Academy. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

12. Bij bestaande klanten kan Sophia Academy besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.


Artikel 11. Overmacht

1. Sophia Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Sophia Academy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sophia Academy zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Sophia Academy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Sophia Academy tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sophia Academy gerechtigd om het inmiddels nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden en garantie

1. Zowel Sophia Academy als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;

A. een verzoek tot faillissement;

B. (voorlopige) surseance; • of schuldsanering, wordt ingediend, zonder enige verplichting van Sophia Academy tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2. De Opdrachtgever heeft voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Sophia Academy de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

3. Sophia Academy heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald.

4. Voor het volgen van een (online) programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:


(Online) Programma: bij het volgen van een programma, geldt het volgende:

- De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de opdrachtgever geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft, omdat de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training), direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de opdrachtgever heeft ingestemd. Daarmee doet de opdrachtgever afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever afstand te doen van haar/zijn herroepingsrecht.


Voor de Sophia Academy, gelden de volgende uitzonderingen om toch aanspraak te maken op het herroepingsrecht:

– Voor het deelnemen aan een programma is 100% inzet gevraagd. Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen goede combinatie blijkt tussen Opdrachtgever enSophia Academy, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er, ondanks het afstand nemen van de bedenktijd/herroepingsrecht een garantietermijn tot en met 7 dagen na aanvang van het programma. 

- Als je niet tevreden bent of tussendoor besluit om te stoppen met de samenwerking, om wat voor reden dan ook, dan dien je dit binnen 7 dagen na het sluiten van deze overeenkomst schriftelijk per mail op te zeggen. Na deze 7 dagen ontvang je je geld niet meer terug.

- Ook krijg jij je geld niet terug als je meer dan de eerste 10% van het beeldmateriaal van de hoofdmodule Viral Academy (maximaal de eerste 7 lessen, oftewel module 1 Introductie en module 2 Persoonlijke voorbereiding) hebt bekeken die wij beschikbaar stellen. Bij het bekijken van een les uit module 3 tot en met 12 van de hoofdmodule of een van de bonusmodules, vervalt het annuleringsrecht. Je mag er vanuit gaan dat de Sophia Academy zich volledig inspant om er een succesvol traject van te maken.


– Opdrachtgever is in dat geval de overeengekomen aanbetaling en gemaakte (on)kosten verschuldigd.

– Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven.

– De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.

5. Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

6. Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal Restitutie is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).

7. Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.

8. Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Sophia Academy de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.

9. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

10. Bij het bepaalde in artikel 9, lid 5, heeft alleen Sophia Academy het recht hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.

11. Sophia Academy heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

12. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de Opdrachtgever.

13. Is Sophia Academy toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Sophia Academy zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Sophia Academy zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.


Artikel 13. Opschorting en ontbinding

1. Sophia Academy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Sophia Academy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Sophia Academy kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Sophia Academy bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sophia Academy kan worden gevergd.

3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sophia Academy op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Sophia Academy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Als Sophia Academy tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

5. Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Sophia Academy gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sophia Academy gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sophia Academy, zal Sophia Academy in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Sophia Academy extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Sophia Academy anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sophia Academy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sophia Academy op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar


Artikel 14. Klachten en reclame

1. In het geval er sprake is van een klacht over Sophia Academy, dan dient de opdrachtgever deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Sophia Academy.

2. De opdrachtgever heeft eveneens gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde (online) producten melden aan Sophia Academy. Indien de reclame gegrond is, zal Sophia Academy dit proberen te verhelpen.

3. Wanneer aan Sophia Academy binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

4. Reclames geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 15. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

– Sophia Academy verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;

– de informatie algemeen bekend wordt;

– Sophia Academy optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Opdrachtgever is tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen.

5. Persoonsgegevens die Sophia Academy bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Sophia Academy houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Artikel 16. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1. Sophia Academy is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Sophia Academy.


Artikel 17. Aansprakelijkheidsbeding en vrijwaring

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.

a. Indien Sophia Academy aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor: fouten of tekortkomingen in het materiaal of de gegevens/informatie die door de Opdrachtgever zijn gegeven;

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever. Denk hierbij aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/informatie.

c. fouten of tekortkomingen van door of namens de Sophia Academy ingeschakelde derden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

d. Overmachtssituaties.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Sophia Academy slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.

3. Sophia Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sophia Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sophia Academy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Sophia Academy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Sophia Academy voor die schade.

6. Opdrachtgever vrijwaart Sophia Academy, dan wel door Sophia Academy ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW (aansprakelijkheid bij gebruik van hulppersonen) is uitgesloten.

7. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan heeft Sophia Academy (zonder ingebrekestelling) het recht daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de kant van Sophia Academy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

3. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of als de bij de rechtsbetrekking betrokken opdrachtgever woonplaats heeft in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

4. De rechtbank Midden - Nederland, locatie Lelystad, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen of in elk geval het arrondissement van de vestigingsplaats van Sophia Academy, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sophia Academy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst op: 12 mei 2022 gewijzigd.