Algemene voorwaarden Viral Academy B.V.

Coaching | Cursus 


De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sophia Academy B.V./ Viral Academy B.V. gevestigd aan Bogortuin 201 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 90531604. Viral Academy B.V. is een B.V. die gedreven

wordt door mijzelf, Sophia Ottla Anna-Marie Meijer. Viral Academy B.V. werkt met algemene

voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen jou op verzoek kosteloos worden

toegezonden. Viral Academy B.V. is gevestigd aan de Bogortuin 201, 1019PE, te Amsterdam.

Algemene voorwaarden Sophia Academy/Viral Academy B.V.


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:


Bedrijf: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;


Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;


Discord Groep: De besloten discord groep die wordt beheerd door Sophia Academy;


E-Learning: De online training, bestaande uit verschillende modules met video’s, die Sophia Academy ontwikkeld heeft en die in het

kader van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking wordt gesteld;


Evenement: Het tijd- en plaatsgebonden evenement of de tijd- en plaatsgebonden workshop die Sophia Academy verzorgt;


Klant: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met Sophia Academy;


Materialen: Alle door Sophia Academy ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde (digitale) materialen, video’s, teksten, afbeeldingen, adviezen, offertes en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet;


Overeenkomst: De overeenkomst tussen Sophia Academy en de Klant; Schriftelijk of via de e-mail;


Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;


Sophia Academy: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sophia Academy gevestigd aan Bogortuin 201 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80870104;


Website: De website https://viralacademy.nl/.


Bedrijf: Consument:

Discord Groep: E-Learning:

Evenement: Klant: Materialen:

Overeenkomst: Schriftelijk: Sophia Academy: naar het meervoud.


1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens


Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Sophia Academy en op iedere Overeenkomst tussen Sophia Academy en de Klant.

2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg Overeenkomsten. De Klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Sophia Academy gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Sophia Academy vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

 

 2.6. Sophia Academy heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

2.7. Indien Sophia Academy niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Sophia Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Aanbod en prijzen

3.1. Ieder aanbod en iedere offerte van Sophia Academy is vrijblijvend.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten, offertes of op de Website binden Sophia

Academy niet.

3.3. De prijzen van de E-Learning staan duidelijk op de Website.

3.4. Sophia Academy heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. Derhalve gelden

vermelde prijzen niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.


Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst voor toegang tot de E-Learning komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het aanmeldproces via de Website heeft doorlopen.

4.2. De Overeenkomst voor deelname aan een Evenement komt tot stand op het moment dat de Klant zich daarvoor succesvol middels de Website heeft ingeschreven.

4.3. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.4. De Overeenkomst met de Klant zijnde een Bedrijf voor het uitvoeren van werkzaamheden op locatie komt tot stand op het moment dat de Klant uitdrukkelijk via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Sophia Academy.

4.5. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen ontvangt de Klant een bevestiging via de e-mail.


Artikel 5. E-Learning

5.1. De E-Learning wordt beschikbaar gesteld via Huddle. Onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst wordt een e-mail naar de Klant gestuurd met een link. Door op deze link te klikken kan de Klant een account aanmaken bij Huddle.

5.2. Gedurende een periode van minimaal 1 jaar na de totstandkoming van de Overeenkomst:

a. Is de E-Learning voor de Klant beschikbaar;

b. Heeft de Klant toegang tot de Discord Groep.

5.3. Na de periode genoemd in artikel 5.2 is de E-Learning beschikbaar en heeft de Klant toegang tot de Discord Groep zolang Sophia Academy de betreffende bedrijfsactiviteiten uitvoert.

5.4. Gedurende een periode van 1 maand na de totstandkoming van de Overeenkomst kan de Klant maximaal eenmaal per maand Sophia Academy verzoeken één op één begeleiding te geven. Voor deze begeleiding wordt een afspraak gemaakt met de Klant. De begeleiding geschiedt op afstand, bijvoorbeeld middels Zoom of Teams.

5.5. Indien Sophia Academy een online groepscoaching sessie gaat geven, dan wordt dat aangekondigd in de Discord Groep. De Klant kan middels een link van Zoom hieraan deelnemen. Deze groepscoaching sessies zijn een extra service van Sophia Academy en de Klant kan geen aanspraak maken op een minimaal aantal van deze sessies gedurende een bepaalde periode.


Artikel 6. Herroepingsrecht Overeenkomst voor toegang tot de E-Learning

6.1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst voor toegang tot de E-Learning binnen 14 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst te ontbinden. Tenzij de Klant nadrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.

6.2. Gedurende deze herroepingsperiode wordt alleen de eerste module van de E-Learning beschikbaar gesteld.

6.3. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan Sophia Academy kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@viralacademy.nl.

6.4. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zal Sophia Academy de door de Klant betaalde vergoeding voor toegang tot de E-Learning binnen 14 dagen terugbetalen.


 6.5. Sophia Academy betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

6.6. Indien de Klant direct na de totstandkoming van de Overeenkomst toegang wenst te verkrijgen tot alle modules van de E-Learning, dan is dat mogelijk indien:

a. Alle modules beschikbaar worden gesteld met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming

van de Klant; en

b. De Klant heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht zoals

omschreven in artikel 6.1.

6.7. Indien artikel 6.6 van toepassing is, dan geldt het herroepingsrecht niet.

6.8. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor de

Overeenkomst voor deelname aan een Evenement of voor de Overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden op locatie.


Artikel 7. Annulering van de Overeenkomst door de Klant zijnde een Bedrijf

7.1. Indien de Klant zijnde een Bedrijf de Overeenkomst voor het door Sophia Academy op locatie uitvoeren van werkzaamheden annuleert, dan brengt Sophia Academy annuleringskosten aan de Klant in rekening. Deze annuleringskosten bedragen:

a. Bij annulering 10 dagen of korter en langer dan 5 dagen voorafgaand aan de datum van

de uitvoering van de Overeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs;

b. Bij annulering 5 dagen of korter en langer dan 1 dagen voorafgaand aan de datum van

de uitvoering van de Overeenkomst: 70% van de overeengekomen prijs;

c. Bij annulering 1 dag of korter voorafgaand aan de datum van de uitvoering van de

Overeenkomst: 80% van de overeengekomen prijs.

7.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.


Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst

8.1. Sophia Academy heeft, naar aanleiding van de gesloten Overeenkomst, een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

8.2. Sophia Academy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

8.3. Sophia Academy heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

8.4. Sophia Academy heeft de E-Learning naar beste vermogen samengesteld. Sophia Academy kan echter niet garanderen dat het volgen van de E-Learning leidt tot het bepaald gewenst resultaat, zoals meer volgens op TikTok of een omzet(stijging).

8.5. Sophia Academy is niet de beheerder van de website waarop de E-Learning beschikbaar wordt gesteld. Derhalve kan Sophia Academy niet verantwoordelijk worden gesteld voor de werking van deze website. Indien de E-Learning tijdelijk niet beschikbaar is wegens een storing bij Huddle, dan geeft dat de Klant niet het recht op restitutie van een deel van de prijs voor de E-Learning, tenzij de tijdelijke niet-beschikbaarheid onredelijk lang is.

8.6. Het bezoeken van de website van Huddle en het aanmaken van een account op deze website is geheel voor eigen risico.


Artikel 9. Verplichtingen van de Klant

9.1. Alle gegevens die de Klant aan Sophia Academy verstrekt dienen correct en volledig te zijn.

9.2. De Klant zal middels het gebruik van de Discord Groep:

a. Geen intellectuele eigendomsrechten of andere soorten rechten van derden schenden;

b. Zich niet onfatsoenlijk, ongepast, grensoverschrijdend of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen;

c. Niet in strijd met wet- of regelgeving handelen;

d. Geen ongevraagde commerciële berichten (spam) verspreiden;

e. Niet een andere deelnemer stalken, lastig vallen of (seksueel) intimideren.


Artikel 10.

Geen intellectuele eigendomsrechten of andere soorten rechten van derden schenden; Zich niet onfatsoenlijk, ongepast, grensoverschrijdend of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen;

Niet in strijd met wet- of regelgeving handelen;

Geen ongevraagde commerciële berichten (spam) verspreiden;

Niet een andere deelnemer stalken, lastig vallen of (seksueel) intimideren.

Betaalmogelijkheden

10.1. De Website biedt de volgende betaalmogelijkheden:

a. iDEAL;

b. Paypal;

c. Bancontact;

d. KBC;

e. Belfius;


Artikel 11.

PayPal; Bancontact; KBC; Belfius.

Facturatie en betaling voor werkzaamheden op locatie

11.1. Facturatie voor de werkzaamheden voor de Klant zijnde een Bedrijf op locatie geschiedt vooraf.

11.2. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

11.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

11.4. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van

rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-.

11.5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant, zullen de vorderingen van Sophia Academy en de verplichtingen van de Klant jegens Sophia Academy, onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring

12.1. Sophia Academy kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;

b. Enige daad of nalatigheid van de Klant.

12.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van

de door hem aangeleverde gegevens. Sophia Academy is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart Sophia Academy tegen alle aanspraken ter zake.

12.3. Sophia Academy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de E-Learning.

12.4. Het volgen van de E-Learning en het deelnemen aan een Evenement is geheel voor eigen risico. Sophia Academy is niet aansprakelijk voor lichamelijke, geestelijke of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die de Klant lijdt tijdens en/of door toedoen van het volgen van de E-Learning of het deelnemen aan een Evenement.

12.5. Sophia Academy is niet aansprakelijk indien het volgen van de E-Learning of het deelnemen aan een Evenement niet heeft geleid tot het door de Klant gewenste resultaat.

12.6. Sophia Academy is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers of een cyberaanval.

12.7. Sophia Academy is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerde interpretatie van de E-Learning of het Evenement.

12.8. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Sophia Academy, maakt.

12.9. Sophia Academy is niet aansprakelijk voor enig verlies, beschadiging of diefstal van goederen meegebracht door de Klant naar het Evenement.

12.10. Het maken van een video voor op TikTok en het publiceren van een video op TikTok is te allen tijde voor eigen risico. Sophia Academy is nimmer aansprakelijk voor enige schade, zoals lichamelijke schade, zaakschade of reputatieschade, die de Klant lijdt door het maken en/of online publiceren van een TikTok video.

12.11. Sophia Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, reputatieschade, gemiste besparingen,

 arbeidskosten, vertragingsschade, opgelegde boetes of heffingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

12.12. Indien Sophia Academy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een

bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Sophia Academy beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Sophia Academy gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Sophia Academy beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot maximaal het bedrag dat de Klant betaald heeft voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.13. Elke rechtsvordering wegens niet nakoming van de Overeenkomst of een handelen en/of nalaten van Sophia Academy verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.


Artikel 13. Overmacht

13.1. Sophia Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sophia Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sophia Academy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: een tekortkoming van een ingeschakelde derde, storing in een dienst, website of software van een derde, epidemieën, pandemie, quarantaine, verkeersbelemmeringen, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stakingen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Sophia Academy de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, alsmede iedere andere situatie waarop Sophia Academy geen (beslissende) controle kan uitoefenen.


Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Materialen en de E-Learning berusten bij Sophia Academy.

14.2. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Sophia Academy te allen tijde te respecteren.

14.3. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sophia Academy is het niet toegestaan om Materialen of content gepubliceerd in de E-Learning geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

14.4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent (auteurs)rechten uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen.

14.5. Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Sophia Academy, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Sophia Academy daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

14.6. Indien Sophia Academy constateert dat de Klant in strijd handelt of heeft gehandeld met de intellectuele eigendomsrechten van Sophia Academy, dan heeft Sophia Academy het recht de toegang tot de E-Learning te blokkeren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op compensatie.


Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Sophia Academy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Sophia Academy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sophia Academy niet gehouden tot schadevergoeding en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.


Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. Sophia Academy verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Sophia Academy raadplegen, zie https://viralacademy.nl/privacypolicy/.


Artikel 17. Vragen en klachten

17.1. Voor een vraag en/of klacht kan via het e-mailadres info@viralacademy.nl contact worden opgenomen met Sophia Academy.

17.2. Vragen en/of klachten worden door Sophia Academy zo spoedig mogelijk afgehandeld.

17.3. Na het indienen van de klacht dient de Klant Sophia Academy de gelegenheid te geven de

gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Sophia Academy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.


Artikel 18. Opschorting en ontbinding

18.1. Sophia Academy is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

a. Na het sluiten van de Overeenkomst Sophia Academy ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

b. De Klant zijn verplichtingen jegens Sophia Academy niet nakomt.

18.2. De Klant wordt middels een Schriftelijke verklaring van de opschorting omschreven in artikel

18.1 in kennis gesteld.

18.3. Sophia Academy is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te

ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

18.4. Voorts is Sophia Academy bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

18.5. Sophia Academy is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, indien de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.

18.6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of de uitvoering van de Overeenkomst wordt opgeschort, dan worden alle tot aan het moment van de ontbinding resp. opschorting door Sophia Academy uitgevoerde werkzaamheden aan de Klant in rekening gebracht.

18.7. Indien Sophia Academy tot opschorting of ontbinding overgaat, dan is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

18.8. Sophia Academy behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 19. Vervaltermijn

19.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Sophia Academy in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op deze algemene voorwaarden, op de Overeenkomst en op alle rechtshandelingen tussen de Klant en Sophia Academy is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3. Alle geschillen tussen de Klant en Sophia Academy zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Sophia Academy is gelegen. De Klant zijnde een Consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Sophia Academy Schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.